22.03.2018 Życzenia Wielkanocne

22.03.2018 Życzenia Wielkanocne.

Naszym wszystkim:
– Sympatykom
– Sponsorom
– Seniorom

N a j s e r d e c z n i e j s z e   Ż y c z e n i a
m i ł y c h,  s z c z ę ś l i wy c h
– Ś w i ą t  W i e l k i e j  N o c y –
smacznego jajka i wesołego dyngusa

składa Zarząd PZERiI