Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

zebraniemObrady Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Koła PZERiI w Rudniku nad Sanem zaszczycili swą obecnością Starosta Niżański Pan Gabriel Waliłko i  Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Kultury Pani Krystyna Wójcik. Sprawozdanie z  5-letnie kadencji działalności Zarządu złożyła  jego Przewodnicząca, a sprawozdanie finansowe Skarbik. W dyskusji głos zabierali zarówno zaproszeni goście, jak i członkowie. Zebranie udzieliło skwitowania ustępującemu Zarządowi, oraz wszyscy jego członkowie i zaproszeni  goście otrzymali wiązanki kwiatów. Nowo wybrany Zarząd w drodze głosowania, to ten sam skład i te same stanowiska.

Sprawozdanie 2012     (*.PDF)

Oprac. K. Socha
Foto  : K. Socha